Polityka prywatności

Firma HVLN Dominik Kowalski jest właścicielem strony wydarzenia HACK YOUR FUTURE funkcjonującej pod adresem https://hackyourfuture.pl. Firma dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z tego serwisu.

Polityka prywatności powstała w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, przejrzystego i rzetelnego przetwarzania twoich danych osobowych podczas korzystania z usług naszego serwisu. Polityka prywatności jest po to, aby określić, w jaki sposób dbamy o twoje dane osobowe i twoje prawa.

1. Jakich pojęć używamy w polityce prywatności?

Firma (a także: my, nasze) – HVLN Dominik Kowalski, NIP 9292069367, REGON 521024260, mail: kontakt@hvln.pl.

Konto – utrzymywany przez firmę dla użytkownika – pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem – zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach strony Hack Your Future.

Hack Your Future (a także: serwis, platforma) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://hackyourfuture.pl należący do formy, wspierający procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa i dystrybucji biletów.

Użytkownicy – osoby fizyczny i prawne, które spełniają warunki regulaminu i dokonały jego akceptacji. Użytkownikami są zarówno organizatorzy, jak i kupujący bilet.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta ze serwisu oraz jego usług niewymagających założenia konta.

Organizatorzy – użytkownicy organizujący i publikujący wydarzenie w serwisie oraz sprzedający bilety na to wydarzenie.

Profil – funkcjonalność konta, która pozwala użytkownikowi gromadzić wybrane dane, w tym zbiory dotyczących historii zamówień oraz zakupionych biletów na wydarzenia.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawienia prywatności – funkcjonalność konta, która pozwala użytkownikom na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

2. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są przez stowarzyszenie jako administrator danych użytkowników w zakresie danych podanych podczas rejestracji konta w serwisie.

Dane osobowe przetwarzane są również przez organizatorów w zakresie danych podanych przy rejestracji na wydarzenie lub rejestracji konta na stronie. Dane osobowe podane organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez organizatora powierzone do przetwarzania stowarzyszeniu na zasadzie określonej w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. W takim zakresie stowarzyszenie działa wyłącznie na zlecenie organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.

Kontakt do administratora danych osobowych: kontakt@hvln.pl.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla użytkowników i użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Pogrupowaliśmy te informacje  po celu przetwarzania danych osobowych.

Założenie konta oraz uwierzytelnianie użytkownika w serwisie

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez ciebie w formularzu rejestracyjnym do serwisu, to znaczy imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz ustanowione przez ciebie hasło.

Dane podane przez użytkownika w procesie rejestracji, stowarzyszenie wykorzystuje do kontaktowania się z użytkownikiem w ramach obsługi serwisu oraz do czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach serwisu.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi niewymagające założenia konta

Rodzaje usług. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia konta, takich jak rejestracja na wydarzenie.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) w celu wykonania usługi, czyli zapisu na wydarzenie, potwierdzenie rejestracji oraz wysłanie biletu na podany adres e-mail.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi wymagające założenia konta

Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia konta, takich jak: ostateczne zgłoszenie zespołu, przesłanie projektu.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy twoje dane osobowe podane przez ciebie w profilu oraz dane dotyczące twojej aktywności w serwisie, to znaczy: dane dotyczące sesji, twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyka korzystania ze serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące twojej aktywności w serwisie, takie jak: odwiedzane podstrony serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez ciebie w profilu, formularzu rejestracji na wydarzenie, takie jak: imię, nazwisko, e-mail, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, a także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Odpowiedzi na pytania, rozpatrywanie skarg i wniosków

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami oraz użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

Badanie twojej satysfakcji użytkowników

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy twoje dane osobowe obejmujące: adres e-mail oraz informację o zorganizowanych na platformie wydarzeniach, jak również twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji i opinii, sugestii nowych rozwiązań w serwisie.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

4. Co się dzieje z twoimi danymi osobowymi, gdy zapiszesz się na wydarzenie?

W przypadku, gdy rejestrujesz się na wydarzenie publikowane w serwisie, to przetwarzamy twoje dane osobowe w celu prawidłowej rejestracji w wydarzeniu, wygenerowaniu biletu, dostarczenie go na skrzynkę mailową użytkownika oraz przekazywanie ważnych informacji organizacyjnych związanych z wydarzeniem drogą mailową.

5. Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

Przekazujemy twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług

Przekazujemy twoje dane osobowe dostawcy usług serwera, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawca usługi, któremu przekazujemy twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Dostawca, z którego usług korzystamy obecnie to hetzner.com.

Podmioty przetwarzające

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Dostarczają nam narzędzia do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web-push, do wysyłania wiadomości email, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności konta.

Lokalizacja

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Organy państwowe

Udostępniamy twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas uprawnione organy państwowe.

6. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania konta w serwisie dla celów realizacji usługi konta oraz związanych z nim funkcjonalności zgodnie z regulaminem, jak również do celów marketingowych.

Po usunięciu konta część twoich danych zostanie usunięta, to jest: imię, nazwisko, adres e-mail.

Dane, które nie zostaną usunięte, to historia zapisów na wydarzenia, treści i podstrony zorganizowanych wydarzeń.

Dane osobowe podane przez ciebie w związku z rejestracją na wydarzenie lub zakupem biletu na wydarzenie przechowujemy wg zasady:

a) Jeśli twój bilet ma status “Anulowany” lub “Nieudany”, to wszystkie twoje dane osobowe podane podczas rejestracji, dotyczące tego właśnie biletu, zostaną usunięte w możliwie najszybszym czasie w ciągu najbliższego 1 dnia.

b) Dane osobowe związane z biletami posiadającymi status “W trakcie realizacji”, “Wstrzymany”, “Czekam na wpłatę” przechowywane są przez okres 3 miesięcy.

c) Dane osobowe związane z biletami posiadającymi status “Zwrot wpłaty” oraz “Zatwierdzony” przechowywane są przez okres 6 miesięcy.

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli twoje dane osobowe szybciej, skorzystać z prawa do usunięcia danych (patrz niżej).

7. Jakie są twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Możesz realizować swoje prawa przez wysłanie żądania na adres kontakt@hvln.pl. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach konta po zalogowaniu się do serwisu.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji w serwisie, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług serwisu. Cofnięcie zgody wywołuje skutek natychmiastowy. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, a może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności serwisu, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za twoją zgodą. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania twoich danych osobowych.

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych wydarzeń w formie mailowej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych wydarzeń lub organizatorów, będzie dla nas oznaczać twój sprzeciw na przetwarzanie twoich danych osobowych w tych celach.

Jeżeli twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania twoich danych osobowych, usuniemy twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia wszystkich danych w serwisie, w tym usunięcie konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) Wycofałeś określoną zgodę, w zakresie którym dane osobowe były przetwarzane w oparciu o twoją zgodę.

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane.

c) Wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych w celach marketingowych.

d) Wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny.

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, historię zakupów, historię zorganizowanych wydarzeń, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, to ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni.

b) Gdy przetwarzanie twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania.

c) Gdy twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania twoich danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na twoją szczególną sytuację – ochrona twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.

b) Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.

c) Uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego też dokonać samodzielnie w ustawieniach konta. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pliku tekstowego (np. txt, csv).

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, nie będziemy mogli spełnić twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując cię o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze maksymalnie 48h na dokonanie aktualizacji wybranych przez ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość mailową, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo twoich danych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo twoich danych osobowych. Nasz serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas zakładania konta, logowania oraz rejestracji na wydarzenie i zapewnia to ochronę identyfikujących cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do twojego konta i twoich danych przez nieupoważnione systemy i osoby.

9. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w regulaminie.

10. Zmiany w polityce prywatności

Stosownie do potrzeb możemy w przyszłości zmieniać politykę prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy cię poprzez zamieszczenie aktualnej wersji polityki prywatności na podstronie serwisu https://hackyourfuture.pl/polityka-prywatnosci, a w przypadku zmian możemy wysłać do ciebie wiadomość na wskazany przez ciebie adres e-mail.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.